มีการเรียนการสอน
ภายในห้องสมุด

ภาพที่ (1)

 

 ภาพที่ (2)


ภาพที่ (3) 
กิจกรรมวันไหว้ครู 30 ก.ค.2559

บรรยากาศวันไหว้ครูบนห้องประชุมชั้น 2 ของวิทยาลัย


บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในห้องสมุด


 
หัวหน้ากลุ่มงาน


 
 
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 
สื่อการเรียนการสอน *ของสำนักสถาบันวิทยาลัยชุมชน*